İhale

 

Özcan GAZİOĞLU
Uzman  
Lisans Mezun    
Yakup ÇOBAN
Memur 
Önlisans Mezunu
Hüseyin KOPAN
Memur   
Lisans Mezunu

 

Yasin OKUTAN 
Memur   
Önlisans Mezunu

 

 

 

 

   
                   
     

 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1. Satınalma Müdürünce gönderilen ihale istemleri ile ilgili, talepleri ve teknik şartnameleri inceler ve eksikliklerinin düzeltilmesini sağlar.
2. İhale istemlerine istinaden yaklaşık maliyet oluşturmak üzere piyasa araştırması yaparak, İdarenin tahminini belirler.
3. İhale onayını hazırlar ve ihale yetkilisine imzaya sunar.
4. İhale ile ilgili dokümanları (İdari Şartname,Sözleşme Taslağı ve Standart formlar) hazırlayarak, ilan metnini oluşturup Kamu ihale Kurumuna onaylattırır ve ilgili yerlerde ihale ilanlarını yayınlattırır.
5. Hazırlanmış olan ihale dokümanlarını çoğaltarak komisyon üyelerine bilgi verir ve ihaleye katılacak olan isteklilere bu dokümanları ücreti karşılığında verir.
6. İhale yapılırken ve sonrasında ihale evraklarını hazırlayarak, ihale komisyonunca tutulması istenen tutanakları düzenler ve komisyon üyelerine imzalatır.
7. İhale yetkilisince onaylanan komisyon kararına istinaden kesinleşen ihale kararını ve sözleşmeye davetleri hazırlayıp, İhale ile ilgili süreleri de dikkate alarak İhaleye katılan isteklilere  bildirir.
8. Uhdesinde ihale kesinleşen firmalarla sözleşmeleri yaparak, idarece imzalanmasını gerçekleştirir.
9. İlgili birimlerce gönderilen ihale ile ilgili ihtiyaç taleplerine istinaden siparişleri hazırlayıp firmalara bildirir, ihtiyaçların zamanında teslim  edilmesini sağlar ve bununla ilgili gerekli raporları hazırlar.
10. Çekilen siparişe istinaden gelen faturaları kontrol eder, ihale dokümanlarını çoğaltıp satınalma Müdürüne onaylatarak, fatura ile birlikte tahakkuk birimine teslim eder.
11. İhale ile ilgili güncellenen kanun ve yönetmelikleri takip eder, üst makam tarafından istenilen raporları hazırlar ve ihale ile ilgili diğer yazışmaları gerçekleştirir.

12.İdarece verilen diğer görevleri yürütür.