Doğrudan Temin

Ayfer YUMUTURUĞ
Satınalma Şube Müdürü

 

 

Pakize KAVRUK
Memur – Önlisans Mezunu

 

 

Nurhayat SARIGÜL

Bilgisayar İşletmeni-Lisans Mezunu

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

 

1. Satınalma Şube Müdürü tarafından görevlendirilen Satınalma Memuru talapteki malzemelerin resmi gazete fiyatları, geçmiş ay ve yıl fiyatlarını araştırır.
2. Teklifleri hazırlar ve teklif verilecek firmaları belirleyerek ilgili firmalara teklifleri gönderir.
3. Kesin fiyata esas olmak üzere fiyat tekliflerini firmalardan temin eder.
4. Kaç firma teklif vermişse teklif edilen fiyatları ve varsa teknik şartnameye uygunluğu ve belge kontrolünü yaparak mukayese cetvelini oluşturur.
5. Teknik şartnamesi olmayan evraklarda ve ilgili birim tarafından numune görülmek istendiğinde bu numunelerin ilgili kişilere ulaşmasını sağlar.
6. Uygunluğu alındığı takdirde işlemlerini devam ettirir.Uygunluk alınmazsa, ilgili birim tarafından uygun olmama nedenlerini içeren teknik rapor alınarak diğer firmaların tekliflerini en avantajlı fiyattan pahalıya doğru değerlendirir.
7. İhale onay belgesi, doğrudan temin tutanağı,sipariş tebliği ve sözleşmeleri hazırlar, ilgili kişilere imzalatır.
8. Firmalara alımla ilgili siparişi tebliğ eder.
9. Sipariş tebliğini üst yazıyla birlikte depo memuruna bildirir.
10. Malın teslimatının zamanında, doğru ve tam olarak sağlar.
11. Çekilen siparişe istinaden gelen faturaları kontrol eder, muayene ve kabul komisyonu hazırlayarak imzalatır ve böylece istenilen doğru malzemelerin geldiğini belgeler.
12. Alıma ait bu evrakları çoğaltarak Satınalma Şube Müdürüne onaylatarak tahakkuk birimine zimmetle teslim eder.
13. Üst makam tarafından istenilen raporları düzenler, alımla ilgili her türlü yazışmayı yapar
14. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d ve 21/f maddesi usulünce yapılan alımlar toplamı Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadıkça bu amaçla ayrılan bütçe ödeneklerinin %10 unu geçemez şartını göz önünde bulundurarak her ay sonunda buna ait bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderir ve kontrolünü yapar.
15. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu  içerisinde belirtilen görevleri de bulunmaktadır